B2B > Destinační management

Destinační management oblasti Český Krumlov Region

KONTAKT | ČINNOST | VÝLEP PLAKÁTŮ | KONCEPT3K PLATFORMA | MARKETINGOVÝ PLÁN | VÝROČNÍ ZPRÁVY PRAXE, STÁŽE | OCENĚNÍ  

V lednu 2020 byla založena profesionální organizace destinačního managementu ve formě zapsaného spolku = DMO Český Krumlov, z.s. pro turistickou oblast Český Krumlov Region, která byla certifikována Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR). Účelem organizace je sdružovat obce, zájmové spolky a podnikající právnické a fyzické osoby, mající provozovnu, sídlo či trvalý pobyt v oblasti Českokrumlovska, které mají zájem na rozvoji cestovního ruchu. Turistická oblast Český Krumlov Region stojí na již existujících vazbách a propojeních, které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou i přirozeně integrované ve velmi funkční celek. Turistická oblast se opírá o dvě velmi silné globální značky - Jižní Čechy a Český Krumlov. 

Tvorbou nové společnosti DMO v rámci celého regionu Českokrumlovska byla vytvořena platforma pro řízení a rozhodování v oblasti cestovního ruchu a pro efektivní řešení současných problémů cestovního ruchu v Českém Krumlově a jeho okolí. Cílem je postavení destinační společnosti na moderních osvědčených principech přímé a úzké spolupráce privátního a veřejného sektoru → společná vůle aktérů cestovního ruchu v oblasti podílet se na řízení rozvoje celé oblasti.  

Od roku 2002 do roku 2019 byla dosavadní činnost v oblasti destinačního managementu v daném regionu vykonávána jedním ze zakládajících členů DMO, a to Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. = ČKRF (založen roku 1991 jako stoprocentní dceřinná společnost města Český Krumlov) prostřednictvím úseku cestovního ruchu - „Český Krumlov Tourism", jehož nedílnou součástí je od roku 1993 INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV (od roku 2020 nadále součástí úseku služeb cestovního ruchu v rámci ČKRF). Nově založená DMO bude na činnost navazovat, rozvíjet ji a zkvalitňovat.    

Poslání DMODestinační management oblasti Český Krumlov Region nabízí profesionální servis pro návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami přispívá k tomu, aby region Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací s akcentem na cílovou turistickou klientelu, prodlužování a navýšení počtu pobytů a zapojování širší nabídky města a blízkého okolí do návštěvnických programů. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov.

Financování DMO: Činnost DMO Český Krumlov, z.s. je financována z členských příspěvků, z rozpočtu města Český Krumlov, z vlastní obchodní činnosti, z grantových programů a finanční podpory partnerů.

Zakládající členové: město Český KrumlovČeskokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s.

V roce 2017 byla zpracována Strategie rozvoje cestovního ruchu Českého Krumlova, která je klíčovým koncepčním dokumentem pro rozvoj cestovního ruchu a tvorbu produktů v destinaci Český Krumlov Region (mapa strategie zde). Strategie navazovala na analytickou část, zpracovanou v roce 2015. Zadavateli Strategie byli všichni tři zakládající členové DMO Český Krumlov, z. s., jejichž zástupci jsou členy výboru DMO.

V současné době marketingová organizace zastřešuje veškeré činnosti potřebné pro efektivní řízení a rozvoj moderní destinace cestovního ruchu. V jejím čele stojí vedoucí destinační společnosti, který koordinuje činnost, jednotlivé projekty a spolupráci s partnery.

Stanovy spolku DMO Český Krumlov, z.s. ke stažení  

Výbor:

 • Mgr. Martin Hák, předseda (místostarosta Českého Krumlova pro cestovní ruch a sport)
 • Martin Lobík, místopředseda (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
 • Ing. Miroslav Reitinger (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu)
 • Bc. Ivo Janoušek (radní města a místostarosta Českého Krumlova pro kulturu)
 • Milan Kotlár (radní města)

Kontrolní komise:

 • Ing. Barbora Šiftová (zastupitelka města)
 • Ing. Jitka Zikmundová, MBA (zastupitelka města)
 • Zbyněk Toman (zastupitel města)

Kontakt

Destinační společnost - fakturační údaje

DMO Český Krumlov, z. s.
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
IČ: 088 14 112

Kancelář destinační společnosti

náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov

Předseda výboru destinační společnosti

Mgr. Martin Hák, martin.hak@ckrumlov.cz

Vedoucí destinační společnosti

Miroslav Březina, brezina@ckrumlov.info

Produkty a propagace

Bc. Zdeňka Chaloupková, chaloupkova@ckrumlov.info

Marketing a PR

Ludmila Claussová, claussova@ckrumlov.info 
Ing. Jitka Boháčová, bohacova@ckrumlov.info 

Činnost DMO v oblasti managementu a marketingu destinace 

 • Veletrh Ferienmesse Wien 12.-15.1.2012 Management, plánování v oblasti cestovního ruchu
 • Podíl na vytváření image turistické oblasti, na její propagaci a prodeji s využitím nástrojů marketingového mixu  
 • Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a osvětová činnost (worskhopy a semináře pro odbornou veřejnost)  
 • Podpora a tvorba produktů cestovního ruchu (nové vycházkové okruhy, karta hosta/občana aj.) 
 • Koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci destinace, kooperace a komunikace s partnery
 • Marketing, propagace a podpora prodeje destinace, public relations (účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam a press tripů, spolupráce s médii, propagace destinace v oblasti cestovního ruchu a kultury)
 • Ediční činnost
 • Správa a rozvoj oficiální webové prezentace destinace www.ckrumlov.info
 • Správa a rozvoj sociálních sítí destinace (facebook, instagram) 
 • Marketingová podpora městských akcí
 • Sledování výkonnosti destinace pomocí analýz a statistických šetření
 • Reprezentace destinace Český Krumlov Region v oficiálních sdruženích a organizacích cestovního ruchu na místní, národní i mezinárodní úrovni 
 • Zajišťování finanční podpory rozvojových projektů, získávání grantových prostředků na vlastní projekty 
 • Krizový management a komunikace cestovního ruchu

Výlep plakátů v historickém centru Českého Krumlova

Výlep plakátů - centrum Český Krumlov Od 1. 8. 2020 převzala společnost DMO Český Krumlov, z.s. do správy 5 reklamních ploch na exkluzivních místech v historickém centru Českého Krumlova. Vzhledem k jejich atypickému vzhledu slouží tyto plochy pouze pro výlep plakátů formátu A1. Tyto výlepové plochy jsou výhradně určené pro prezentaci aktuálního kulturního programu v Českém Krumlově. Máte-li zájem o využití těchto výlepových ploch v centru Českého Krumlova, kontaktujte společnost DMO Český Krumlov, z.s. na adrese tourism@ckrumlov.info.

Více informací naleznete zde.

Koncept

 • Český Krumlov - zámek, kostel sv. Víta, pivovar Eggenberg - podzim
  Český Krumlov - ulice - podzim
  Existence destinačního managementu regionu Český Krumlov je dnes pro mezinárodní profesní skupinu cestovního ruchu samozřejmostí, v souladu s převažujícími trendy v rámci EU je DMO automaticky předpokládaným kontaktním partnerem pro všechny aspekty cestovního ruchu a poskytuje profesionální servis
 • DMO spoluvytváří a garantuje oficiální marketingovou a komunikační strategii destinace Český Krumlov Region v dlouhodobém horizontu, má nezastupitelnou roli koordinátora vývoje cestovního ruchu, svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi analyzuje situaci a navrhuje řešení v souladu se strategickým plánem města, sleduje a využívá možnosti rozvojových grantových projektů, které korespondují s dlouhodobou strategií 
 • DMO je pověřenou oficiální turistickou autoritou s důvěrou a mandátem města, komunikuje se subjekty cestovního ruchu a kultury v místě, iniciuje tvorbu společných produktů, spolupracuje na managementu kvality, vzdělávání, osvětou působí na vztah obyvatel k rozvoji cestovního ruchu
 • DMO je hlavním činitelem krizového managementu cestovního ruchu. Cestovní ruch je na každou negativní událost velmi citlivý - hra o čas! DMO poskytuje bezprostřední, adekvátní a pravdivá sdělení, reaguje okamžitou informační a komunikační kampaní s cílem eliminovat nepříznivé dopady na rozvoj cestovního ruchu v destinaci
 • DMO vytváří platformy spolupráce se zahraničními partnery, zprostředkovává zkušenosti a znalosti mezinárodního cestovního ruchu, je kompetentním partnerem pro regionální i nadregionální instituce a autority nejen v cestovním ruchu
 • DMO je spolutvůrcem vnější PR a image Českého Krumlova  
 • V rámci spolupráce s pracovníky města, místními pořadateli kulturních a společenských akcí, zdejšími podnikateli v oblasti cestovního ruchu, zástupci neziskových organizací činných v oblasti kultury aj. je rovněž spolutvůrcem vnitřního PR města

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov Region

Český Krumlov - zámek a město - jaro/léto Plán marketingových aktivit vychází z dosavadní činnosti Úseku cestovního ruchu v rámci ČKRF - "Český Krumlov Tourism" v předchozích letech a přizpůsobuje je aktuálním potřebám a trendům v cestovním ruchu. Celkový koncept a zaměření reflektuje výsledky marketingových výzkumů a je v souladu se strategickými materiály na komunální, regionální i republikové úrovni. Výchozím podkladem jsou rovněž závěry první etapy projektu "Analýza přímosů a strategie rozvoje cetovního ruchu v Českém Krumlově" a druhé etapy Strategie rozvoje cestovního ruchu Českého Krumlova.      

Hlavní cíle a opatření jsou dále zvolena na základě sledování trendů v cestovním ruchu, které vykazují velký příklon k elektronickým médiím a „on-line destinacím". Dalším významným trendem je spojení poznání a relaxace, zájem o krátkodobé pobyty formou programových nabídek a balíčků. Řada aktivit uvedených v marketingovém plánu je přípravnou fází pro projekty a aktivity v oblasti rozvoje a podpory cestovního ruchu v dalších letech.

Aktivity jsou realizovány za podpory a ve spolupráci s partnery v místě, na regionální, republikové, ale i zahraniční úrovni. V návaznosti na možnosti a zaměření je významná i spolupráce s profesními sdruženími cestovního ruchu v Českém Krumlově. Veškeré aktivity jsou otevřeny pro spolupráci a zapojení všem subjektům cestovního ruchu v destinaci.

3K platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. 

Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné setkání členů DMO Český Krumlov, z. s.

Přehled uskutečněných setkání členů DMO - ZDE

 

Výroční zprávy, zprávy o činnosti

Praxe, studijní stáže

Mnohé odborné střední i vysoké školy cestovního ruchu vyžadují v průběhu studia získávání praktických zkušeností v branži cestovního ruchu. Pokud Vaše teoretické znalosti chcete vyzkoušet v praxi a nasbírat zkušenosti z managementu cestovního ruchu, neváhejte nás kontaktovat. Tým DMO Vám rád předá své zkušenosti.

Praxe může probíhat v následujících činnostech:

Infocentrum Český Krumlov - poskytování turistického servisu návštěvníkům Českého Krumlova, účast na pořádání konferencí či incentivních akcí apod.

Marketing a komunikace - marketing, PR a komunikace, statistická šetření, výzkumy návštěvníků, správa a management webových stránek www.ckrumlov.info apod.

Pokud máte zájem o praxi v DMO Český Krumlov, z. s., zašlete Vaši žádost (v jaké oblasti činnosti máte o praxi zájem, kdy je možno praxi nastoupit, na jak dlouho apod.) včetně životopisu na výše uvedený kontakt.

Tým DMO Český Krumlov, z. s. se rád stane Vaším partnerem při zpracovávání závěrečné či diplomové práce. Pokud máte zájem zpracovávat téma, týkající se branže cestovního ruchu v Českém Krumlově, kontaktujte nás a staneme se Vaším konzultantem, poradcem i oponentem.

Ocenění v oblasti cestovního ruchu